Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
Zasady rekrutacji LO dla Dorosłych PDF  Array Drukuj Array  Email
Wpisany przez Administrator   

 

Zasady przyjmowania kandydatów na semestr pierwszy

Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą Dobrzeń Małym

a). grupa z rozszerzonym językiem angielskim

b). grupa z rozszerzonym językiem niemieckim


I. Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim powołuje Szkolna Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną, która sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego.


II. Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna  działa zgodnie z:

- Rozporządzeniem MEN z dn. 20 lutego 2004r. w sprawie warunków         i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia        z jednych typów szkół do innych. (Dz. U. z 2004r. Nr 26 poz. 232)


III.  Zasady przyjęcia kandydatów na semestr pierwszy Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w formie zaocznej z siedzibą w Dobrzeniu Małym.

 

1. Termin składania podań kandydatów do szkoły od 01 lipca  2014r.

do 28 sierpnia 2014r.

2. Dokumentację stanowią:

- wniosek (wg opracowanego dla szkoły wzoru)

- 3 zdjęcia

- oryginał świadectwa ukończenia ZSZ lub oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej

 

3. Laureaci turniejów dla uczniów ZSZ/PG/SP przyjmowani są do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych niezależnie od innych kryteriów.

 

4. O przyjęciu kandydatów na semestr pierwszy Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w formie zaocznej z siedzibą w Dobrzeniu Małym decyduje:

- Liczba punktów  uzyskanych przez kandydatów za oceny z przedmiotów:

  • § języka polskiego                              celujący                    21 pkt

bardzo dobry              18 pkt

dobry                          14 pkt

dostateczny                10 pkt

dopuszczający             4 pkt

  • § każdy z  wybranych przedmiotów - matematyka, język obcy (zależnie od grupy) biologia/chemia/geografia/historia/fizyka;                                                                                         celujący                    18 pkt

celujący                                                              18 pkt

bardzo dobry             16 pkt

dobry                      12 pkt

dostateczny                 8 pkt

dopuszczający             2 pkt

- termin złożenia dokumentów

- słuchacze są przyjmowani do wybranego oddziału danej

szkoły w kolejności zgodnej z suma punktów do wyczerpania

planowanego limitu miejsc

- kandydaci – laureaci lub finaliści konkursów olimpiad dołączają

zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe.

5. Nie uwzględnia się w rekrutacji wyników zdobytych podczas sprawdzianu po szkole podstawowej jak i pod egzaminie gimnazjalnym (zaświadczenia z OKE).

 

6. Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna sporządza protokół naboru wraz z dokumentacją oraz ogłosi wyniki rekrutacji dnia 29.08.2014r.

 

7. Działalność Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej kończy się  29.08.2014r.

 

Zdawalność matury w Publicznym Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Dobrzeniu Małym

l.p.

Rok ukończenia

Zdawalność w %

szkoła

powiat

woj.

OKE

CKE

1

2006

90,5

Brak danych

28,5

29,2

33,9

2

2007

86,5

63,8

52,2

58,0

3

2008

81,8

81,8

55,8

50,3

43,0

4

2009

66,7

66,7

65,0

55,5

41,0

5

2010

66,7

65,0

54,5

36,6

37,0

6

2011

61,5

50,0

37,8

31,7

23,0

7

2012

100,0

80,0

38,1

33,8

27,0

8

2013

100,0

100,0

40,8

35,1

37,0

Dane opracowano na bazie informacji ze strony: WWW oke.wroc.pl  i WWW.cke.edu.pl