Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
Rekrutacja 2015/2016 PDF  Array Drukuj Array  Email
Wpisany przez Administrator   

 

Regulamin rekrutacji kandydatów

na odpowiedni semestr do

facecikPublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Dobrzeniu Małym


 


 

Przyjdź do nas !!!


Liceum dla Dorosłych w Dobrzeniu Małym jest szkołą dla Ciebie !!!

Skorzystaj z naszej oferty - warto - zapytaj tych, którzy są już naszymi absolwentami

Pomagamy zdobywać średnie wykształcenie.

 

 

I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 poz.7)

II. Rekrutacja obejmuje nabór na:

 1. semestr I-szy – dla absolwentów szkoły podstawowej lub gimnazjum
 2. semestr III-ci – dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej (w przypadku absolwentów do 2014 – należy złożyć egzaminy klasyfikacyjne z edukacji nieobjętych nauczaniem w szkole zawodowej – wskazuje je Dyrektor szkoły.

III. Terminarz rekrutacji do szkoły.


1.

Składanie wniosków

do 21 sierpnia 2015

2.

Ogłoszenie list przyjętych na odpowiedni semestr

25 sierpnia 2015

3.

Postępowanie uzupełniające

do 31 sierpnia 2015

IV. Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły - POBIERZ;
 2. świadectwo ukończenia najwyższej programowo szkoły
 3. kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w szkole publicznej, wydane na postawie odrębnych przepisów

 

V. Warunki przyjęcia na odpowiedni semestr:

 1. złożenie wymaganych w pkt IV dokumentów;
 2. w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w pkt IV-tym, niż liczba wolnych miejsc w grupie, podczas pierwszego etapu rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria:
 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata;
 3. niepełnosprawność ruchowa kandydata;
 4. niepełnosprawność dziecka kandydata;
 5. niepełnosprawność osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę:

(uwaga: jeżeli spełnione jest/są kryteria V.2.a-e, należy w ramach koniecznej dokumentacji złożyć stosowne dokumenty)

3. kryteria, o których mowa w pkt 2. mają jednakową wartość – 1pkt

 

VI. Wybór przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym:

 1. niezależnie od semestru, kandydat składając wniosek o przyjęcie do szkoły wybiera język obcy, który będzie realizowany na poziomie rozszerzonym;
 2. kandydaci, składający wniosek o przyjęcie na I-szy semestr, wyboru drugiego obowiązkowego przedmiot realizowanego na poziomie rozszerzonym dokonują w trakcie realizacji podstawy programowej z zakresu semestru II-gi;
 3. kandydaci, składający wniosek o przyjęcie na III-ci semestr, wyboru drugiego obowiązkowego przedmiot realizowanego na poziomie rozszerzonym dokonują wraz ze składaniem wniosku/dostosowują się do wyborów słuchaczy, którzy zostali promowani na III-ci semestr ( możliwość ta związana jest z liczebnością grupy)

 

 

VII. Tryb odwoławczy

 1. Postępowanie rekrutacyjne na odpowiedni semestr Publicznego Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Dobrzeniu Małym przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół, który jednocześnie jest  jej przewodniczącym. Komisja podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a następnie przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 2. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, kandydat może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Kandydat może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 5. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do Sądu Administracyjnego.
 6. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 

Zdawalność matury w Publicznym Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Dobrzeniu Małym

l.p.

Rok ukończenia

Zdawalność w %

szkoła

powiat

woj.

OKE

CKE

1

2006

90,5

Brak danych

28,5

29,2

33,9

2

2007

86,5

63,8

52,2

58,0

3

2008

81,8

81,8

55,8

50,3

43,0

4

2009

66,7

66,7

65,0

55,5

41,0

5

2010

66,7

65,0

54,5

36,6

37,0

6

2011

61,5

50,0

37,8

31,7

23,0

7

2012

100,0

80,0

38,1

33,8

27,0

8

2013

100,0

100,0

40,8

35,1

37,0

9 2014 od 2012 rekrutacja do szkoły trzyletniej

Dane opracowano na bazie informacji ze strony: WWW oke.wroc.pl i WWW.cke.edu.pl