Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
Rekrutacja 2016/2017 PDF  Array Drukuj Array  Email
Wpisany przez Administrator   

buda Przyjdź do nas !!!


Liceum dla Dorosłych w Dobrzeniu Małym jest szkołą dla Ciebie !!!

Skorzystaj z naszej oferty - warto - zapytaj tych, którzy są już naszymi absolwentami

Pomagamy zdobywać średnie wykształcenie.

 

Regulamin rekrutacji kandydatów

do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Dobrzeniu Małym

 1. I. Podstawa prawna:

1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz. U. z 2015 poz. 2156)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględniających w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego z dnia 2 listopada 2015 (Dz. U. z 2015 poz. 1942)

3. Zarządzenie nr 6 opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016

 1. II. Rekrutacja obejmuje nabór na:
  1. 1. semestr I-szy – dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum ew. zasadniczej szkoły zawodowej ( rok ukończenia – przed 2015)
  2. semestr III-ci – dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej – rok ukończenia 2015 lub 2016
 2. III. Terminarz rekrutacji do szkoły.

l.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu:

rekrutacyjnym

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjecie do szkoły dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01 28 czerwca 2016

13 -15 lipca 2016

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjecie do szkoły dla dorosłych  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

29 -30 czerwca 2016

 

18 -20 lipca 2016

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych do szkoły dla dorosłych

06 lipca 2016- godz.16:00

 

16 sierpnia 2016

4.

Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze szkoły

05-06 lipca 2016

 

12 sierpnia 2016

5.

Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej

07 - 11 lipca 2016

 

17-19sierpnia 2016

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12 lipca 2016 – godz. 16:00

 

22 sierpnia 2016- godz.16:00

8

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole dla dorosłych

13 lipca 2016 godz. 15:00

 

23 sierpnia 2016 – godz. 15:00

IV. Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły-SEMESTR I, SEMESTR III;
 2. świadectwo ukończenia najwyższej programowo szkoły
 3. zaświadczenie lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w szkole publicznej, wydane na postawie odrębnych przepisów

 

V. Warunki przyjęcia na I-szy semestr:

 1. złożenie wymaganych w pkt IV dokumentów;
 2. w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w pkt IV-tym, niż liczba wolnych miejsc w grupie, podczas pierwszego etapu rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria:
  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata;
  3. niepełnosprawność ruchowa kandydata;
  4. niepełnosprawność dziecka kandydata;
  5. niepełnosprawność osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę:

(uwaga: jeżeli spełnione jest/są kryteria V.2.a-e, należy w ramach koniecznej dokumentacji złożyć stosowne dokumenty)

3. kryteria, o których mowa w pkt 2. mają jednakową wartość – 1pkt

 

 

VI. Wybór przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym:

 1. niezależnie od semestru, kandydat składając wniosek o przyjęcie do szkoły wybiera język obcy, który będzie realizowany na poziomie rozszerzonym;
 2. kandydaci, składający wniosek o przyjęcie na I-szy semestr, wyboru drugiego obowiązkowego przedmiot realizowanego na poziomie rozszerzonym dokonują w trakcie realizacji podstawy programowej z zakresu semestru II-giego;
 3. kandydaci, składający wniosek o przyjęcie na III-ci semestr, wyboru drugiego obowiązkowego przedmiot realizowanego na poziomie rozszerzonym dokonują wraz ze składaniem wniosku/dostosowują się do wyborów słuchaczy, którzy zostali promowani na III-ci semestr

( możliwość ta związana jest z liczebnością grupy)

 

 

VII. Tryb odwoławczy

 1. Postępowanie rekrutacyjne na odpowiedni semestr Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Dobrzeniu Małym przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół, który jednocześnie jest  jej przewodniczącym. Komisja podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a następnie przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 2. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, kandydat może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Kandydat może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 5. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do Sądu Administracyjnego.
 6. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.


Zdawalność matury w Publicznym Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Dobrzeniu Małym

 

l.p.

 

Rok ukończenia

Zdawalność w %

szkoła

powiat

woj.

OKE

CKE

1

2006

90,5

Brak danych

28,5

29,2

33,9

2

2007

86,5

63,8

52,2

58,0

3

2008

81,8

81,8

55,8

50,3

43,0

4

2009

66,7

66,7

65,0

55,5

41,0

5

2010

66,7

65,0

54,5

36,6

37,0

6

2011

61,5

50,0

37,8

31,7

23,0

7

2012

100,0

80,0

38,1

33,8

27,0

8

2013

100,0

100,0

40,8

35,1

37,0

9 2014 od 2012 szkoła III-letnia w 2014 nie było matury

 

Zdawalność matury w Publicznym Liceum dla Dorosłych w Dobrzeniu Małym- szkoła po reformie 2012

 

l.p.

 

Rok ukończenia

Zdawalność w %

szkoła

m.Opole

powiat opolski

pozostałe powiaty

województwo

1

2015

80,0 30,1 76,5

26,1

30,4

 

Dane opracowano na bazie informacji ze strony: WWW oke.wroc.pl i WWW.cke.edu.pl