brazowa tarcza 2024W 2024 roku Publiczne Technikum  w Dobrzeniu Małym po raz kolejny może pochwalić się tytułem przyznawanym przez Fundację “Perspektywy” - BRĄZOWEJ SZKOŁY. 
Uplasowaliśmy się na 12 miejscu w województwie opolskim i na 368 miejscu w kraju. 
 
Ranking Perspektyw Technika - 2024 

ZAPRASZAMY

fe

 

Tytuł projektu

Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -3

Numer umowy o dofinansowanie

RPOP.09.02.02-16-0020/16-00

Data podpisania umowy o dofinansowanie

29 marca 2017 r.

Fundusz

Europejski Fundusz Społeczny

Program

RPO WO 2014-2020

Partner wiodący

Miasto Opole

Partnerzy

Samorząd Województwa Opolskiego/Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji,
Powiat Opolski,
Powiat Krapkowicki,
Gmina Dobrzeń Wielki,
Uniwersytet Opolski,
Politechnika Opolska

Realizator projektu

Zespół Placówek Oświatowych w Opolu

Wartość projektu ogółem

2 875 135,25 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych

2 133 078,36 PLN

Wartość dofinansowania EFS

2 443 864,96 PLN

Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa

142 799,29 PLN

Okres realizacji projektu

od 01.2019r. do 02.2021r.

 

CEL REALIZACJI PROJEKTU
Celem projektu jest rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy oraz większe powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy. Zakłada również wyposażenie uczniów szkół zawodowych w kwalifikacje, kompetencje i umiejętności, które umożliwią im funkcjonowanie i dopasowanie się na „zmiennym” rynku pracy.
Zakłada się poprawę przygotowania praktycznego uczniów, co zostanie osiągnięte poprzez planowane staże i praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach, a więc w rzeczywistych warunkach pracy. W celu lepszego przygotowania uczniów do podjęcia pracy w zawodzie planuje się zajęcia specjalistyczne, z wykorzystaniem innowacyjnych form przekazywania i utrwalania wiedzy. Szkoły zostaną doposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych.

Projekt skierowany jest do szkół zawodowych oraz uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych niżej wymienionych szkół z terenu Aglomeracji Opolskiej:
 Zespół Szkół Mechanicznych;
 Zespół Szkół Budowlanych;
 Zespół Szkół Ekonomicznych;
 Zespół Szkół Elektrycznych;
 Zespół Szkół Zawodowych nr. 4;
 Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica ; 
 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących;
 Zespół Szkół w Ozimku;
 Zespół Szkół w Dobrzeniu;
 Zespół Szkół w Krapkowicach;
 Zespół Szkół w Zdzieszowicach;
 Zespół Szkół w Niemodlinie;

Zakłada się udział 959 uczniów oraz 37 nauczycieli. Na każdym etapie realizacji projektu zostanie uwzględniona równość mężczyzn i kobiet. Wsparciem zostaną objęci uczniowie szkół zawodowych, którzy chcą podnieść swoje umiejętności i kompetencje zawodowe, a tym samym zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.
Wsparciem zostaną objęci zarówno uczniowie kształcący się w technikach wymienionych wyżej zespołów szkół zawodowych, jak i w zasadniczych szkołach zawodowych wszystkich klas. Przewiduje się realizację staży/praktyk dla uczniów klas 2 i 3 technikum i 2 i 3 zasadniczych szkół zawodowych – będą to odpowiednie grupy uczniów posiadające już wiedzę teoretyczną i praktyczną w swoim zawodzie, którą będą mogli rozwijać podczas staży/praktyk.
Każdy uczeń będzie mógł skorzystać z pomocy doradcy, wykonać test kompetencji zawodowych, uzyskać informacje o rynku pracy, niezbędnych dokumentach aplikacyjnych, możliwościach rozwoju zawodowego. Dodatkowo Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji planuje warsztaty zawodowe ePortfolio, co również przyczyni się do podniesienia kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Kompetencje w zakresie umiejętności poszukiwania pracy, aplikowania oraz tworzenia własnej ścieżki kariery są niezbędne na współczesnym i bardzo wymagającym rynku pracy.

 KZdRP 3plakat