Przyjdź do nas !!! - Rekrutacja 2023/2024

Szkoła z siedzibą w Dobrzeniu Małym jest szkołą dla Ciebie !!!
Skorzystaj z naszej oferty - warto - zapytaj tych, którzy są już absolwentami naszej szkoły zawodowej, liceum dla dorosłych albo aktualnie uczniami.
Możesz przesłać wniosek o przyjęcie drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły, składa się do dyrektora szkoły. Do wniosku należy dołączyć:
  świadectwo ukończenia szkoły (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył);
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty(oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył);
 • zaświadczenia lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu do wszystkich zawodów wybranych przez kandydata(oryginał, notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata).

Dodatkowo kandydat może przedłożyć:

 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (oryginał, notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata);
 • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej (oryginał, notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata);
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (do pobrania ze strony szkoły);
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (oryginał, notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata);
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu(oryginał, notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata) oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem(do pobrania ze strony szkoły);
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą (oryginał, notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata).

Kandydaci do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia zobligowani są ponadto przedstawić komisji rekrutacyjnej umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanej w formie nauki zawodu lub deklarację zgody pracodawcy na zatrudnienie młodocianego w celu przygotowania zawodowego odbywanej w formie nauki zawodu (druk deklaracji do pobrania ze strony szkoły). Kandydaci przyjęci do szkoły proszeni będą również o doniesienie zdjęcia do legitymacji szkolnej. Szkoła postara się pomóc kandydatowi starającemu się o przyjęcie do branżowej szkoły I stopnia w znalezieniu zakładu pracy, w którym będzie mógł odbywać zajęcia praktyczne w celu przygotowania zawodowego. Aby uzyskać taką pomoc należy skontaktować się z wicedyrektorem w Dobrzeniu Małym.

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
Zasady rekrutacji
Wniosek na semestr III -ci