Informacja dla młodocianych pracowników
Informujemy, że od 1.04.2020 r. młodociani pracownicy są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy. Stosowna informacja znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Opolu :
 

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

Komunikat  na stronie Kuratorium Opole

Szanowni Rodzice,

w związku z docierającymi do szkoły sygnałami o niestosowaniu się naszych uczniów do zaleceń w zakresie minimalizowania skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa, apeluję do Państwa o kontrolę i rozmowy z dziećmi, aby pozostały w domach i unikały kontaktów z osobami z zewnątrz. Tylko w ten odpowiedzialny sposób możemy ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Sprawa jest bardzo poważna, dotyczy zdrowia i życia nas wszystkich.

Liczę na Państwa zrozumienie i wsparcie w tej sprawie.

Z poważaniem

Dorota Gajda – Szczegielniak

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim

Nauczanie zdalne

W związku ze zdalnym nauczaniem biblioteka szkolna przypomina o możliwości zdalnego korzystania z katalogu bibliotecznego, w którym jest pełna informacja naukowa o posiadanych zasobach. W katalogu oprócz opisów bibliograficznych książek, czasopism oraz zbiorów specjalnych znajdziecie także metadane artykułów z czasopism i rozdziałów z książek przydatnych w procesie edukacji.

Katalog jest dostępny pod adresem  http://biblioteka.zsdobrzenwielki.pl/katalog.html 
Czytelnicy, którzy chcą korzystać z baz pełnotekstowych mogą to zrobić w dostępnych w Internecie bazach pełnotekstowych, takich jak: 
https://wolnelektury.pl/  
https://polona.pl/ 
https://www.dbc.wroc.pl/dlibra?language=pl

info

Wojewódzka Konferencja Samorządów Uczniowskich

Członkowie Samorządu Uczniowskiego PT – Karolina Kokot i Arkadiusz Nickowski wraz z opiekunem p. Anną Świtoń uczestniczyli w zorganizowanej przez Radę Dzieci i Młodzieży RP przy MEN oraz Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem. W Konferencji wzięło udział osiemdziesięciu przedstawicieli samorządów szkolnych z województwa opolskiego.

Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz analizy obecnego funkcjonowania SU w Polsce.

kartka8marca

Kampania edukacyjna NFZ na temat koronawirusa

Dyrekcja Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu przekazuje materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki koronawirusa oraz zasad postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem.

Prosimy o zapoznanie się z treścią oraz rozpropagowanie dołączonego plakatu informacyjnego, filmem oraz śledzenie treści strony internetowej opolskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.